+32 2 643 78 48

Bemiddeling: denk eraan!

“Bemiddeling” is een vrijwillig en vertrouwelijk proces van conflictoplossing waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Hij moet de partijen helpen om een weloverwogen en billijke overeenkomst af te sluiten die tegemoet komt aan de belangen en behoeften van alle belanghebbenden. De term bemiddeling kan op verschillende manieren…

Lees meer

Zelfstandig en recht op een werkloosheidsuitkering?

Een zelfstandige activiteit uitoefenen houdt niet noodzakelijkerwijs in dat u alle recht op werkloosheid verliest. Als u zelfstandige bent geworden na ontslag, behoudt u uw rechten op werkloosheid op basis van uw vroegere tewerkstelling als werknemer, na minstens 6 maanden en voor een maximumperiode van 15 jaar. Met andere woorden, om uw rechten op werkloosheidsuitkering…

Lees meer

Vervangende ondernemers

Een wet van april 2010 biedt zelfstandigen die gedwongen worden om hun beroepsactiviteiten tijdelijk op te schorten, de mogelijkheid om zich te laten vervangen door een andere zelfstandige en zo de continuïteit van hun bedrijf te verzekeren. Het register van vervangende ondernemers dat wordt beheerd door erkende ondernemingsloketten, is nu een feit en stelt een…

Lees meer

De wet betreffende de continuïteit van ondernemingen

Deze wet van 2009 biedt bedrijven, hun schuldeisers en de rechtbank van koophandel nieuwe, concrete instrumenten. Elk bedrijf, natuurlijke persoon of vennootschap waarvan de continuïteit op korte of middellange termijn wordt bedreigd, kan deze nieuwe procedure inroepen. Een van de belangrijkste aspecten van deze wet heeft betrekking op de procedure van gerechtelijke reorganisatie. Dankzij deze…

Lees meer

De hoofdverblijfplaats van de zelfstandige

Zelfstandige natuurlijke personen of zaakvoerders van bedrijven kunnen hun hoofdverblijfplaats beschermen door een eenvoudige verklaring van onbeslagbaarheid te laten opmaken door een notaris. Deze bescherming geldt voor de woning waarin de zelfstandige het grootste deel van het jaar verblijft. De kosten voor deze formaliteit is bij wet bepaald en bedraagt € 1000: € 500 voor…

Lees meer

Gespreide betaling van btw

Wanneer u uw btw-verplichtingen niet langer nakomt, gaat het btw-controlekantoor waarvan u afhangt het totale bedrag van de btw-rekening-courant doorstorten naar een speciale rekening; op dat bedrag wordt een boete van 10% toegepast. Het is pas vanaf dat moment dat u een afbetalingsplan kunt aanvragen. Opmerking: zelfs indien u betalingsfaciliteiten krijgt, moet u toch nog…

Lees meer

RSZ betalingsuitstel – Minnelijke invordering

U kunt via een minnelijke invordering een regeling treffen met de RSZ, op voorwaarde dat uw schulden binnen een termijn van 2 jaar worden betaald. De maatregel wil werkgevers ook de kans bieden om tijdelijke betalingsproblemen op te vangen zonder daarvoor naar de rechter te moeten stappen en de daaraan verbonden juridische kosten te moeten…

Lees meer

Sociale verzekering in geval van faillissement

Er bestaat sinds 1996 een sociale verzekering waarmee gefailleerde zelfstandigen alsook mandatarissen en werkende vennoten van een failliet verklaarde vennootschap, bepaalde sociale rechten kunnen behouden en zelfs een uitkering kunnen krijgen. Dankzij deze “verzekering” of “overbruggingsrecht” zonder betaling van bijdragen, kan de aanvrager zijn rechten op gezinsbijslag en gezondheidszorg voor maximaal 4 kwartalen behouden en…

Lees meer

Verschoonbaarheid in geval van faillissement

Verschoonbaarheid is het mechanisme waarmee de rechtbank van koophandel de schulden kan “kwijtschelden” van een handelaar die zijn activiteiten als natuurlijke persoon uitoefent en die “ongelukkig en te goeder trouw” is geweest. De gefailleerde die verschoonbaar wordt verklaard, kan na de afsluiting van het faillissement niet worden vervolgd voor schulden die hij vóór de uitspraak…

Lees meer

Economische werkloosheid – nieuws van 13 april 2016

Bij gebrek aan werk, kon een onderneming in moeilijkheden een werknemer tijdelijk op inactiviteit zetten. In dat geval krijgt de werknemer een werkloosheidsuitkering voor de dagen dat hij niet werkt. In de nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016, heeft de Commissie Sociale Zaken op 13 april 2016 een aanpassing van de regelgeving goedgekeurd.…

Lees meer