FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg

De wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS 23.05.2016), heeft het artikel 77/1 § 4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast, voor wat betreft de economische werkloosheid voor bedienden.

  •  De wet bevestigt in de eerste plaats dat de onderneming een daling van minstens 10% van de omzet, de productie of het aantal bestellingen moet aantonen, in vergelijking met het jaar 2008 of met één van de twee kalenderjaren die aan de aanvraag voorafgaan, om erkend te kunnen worden als een onderneming in moeilijkheden voor de invoering van een stelsel van economische werkloosheid voor de bedienden.
  • Daarnaast voorziet de wet dat een onderneming door de Minister van Werk kan erkend worden als een onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

De onderneming die een aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden indient bij de Minister van Werk voor de invoering van een stelsel van economische werkloosheid voor de bedienden, moet gebonden zijn door een ondernemingsplan of door een collectieve arbeidsovereenkomst zoals bepaald in het artikel 77/1 §2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

De onderneming moet de onvoorziene omstandigheden (plotselinge en onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen), die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben, bewijzen. De substantiële daling wordt aangetoond op de wijze en op basis van de documenten bedoeld in het artikel 77 §4, 1° en 3° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. De onderneming moet het bewijs leveren van het oorzakelijk verband tussen de onvoorziene omstandigheden en de substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen.

De aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden wordt via een gemotiveerde en aangetekende brief verstuurd naar de Directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, samen met het ondernemingsplan of de collectieve arbeidsovereenkomst. De Directeur-generaal legt de aanvraag voor aan de Commissie “Ondernemingsplannen”. De commissie deelt binnen de twee weken na ontvangst van de aanvraag haar advies over de gevraagde erkenning mee aan de Minister van Werk en doet uitspraak over de geldigheid van het ondernemingsplan. De beslissing wordt aan de onderneming overgemaakt.

De erkenning als onderneming in moeilijkheden zal voor een bepaalde duur toegekend worden, afhankelijk van de aangevoerde elementen door de onderneming.

Laat een reactie achter