Er bestaat sinds 1996 een sociale verzekering waarmee gefailleerde zelfstandigen alsook mandatarissen en werkende vennoten van een failliet verklaarde vennootschap, bepaalde sociale rechten kunnen behouden en zelfs een uitkering kunnen krijgen. Dankzij deze “verzekering” of “overbruggingsrecht” zonder betaling van bijdragen, kan de aanvrager zijn rechten op gezinsbijslag en gezondheidszorg voor maximaal 4 kwartalen behouden en een uitkering krijgen voor een maximumperiode van 12 maanden. De uitkering wordt bepaald al naargelang de persoonlijke situatie van de aanvrager (alleenstaande gerechtige of gerechtigde met personen ten laste).

Hoe kunt u hier aanspraak op maken?

De aanvrager moet zijn aanvraag per aangetekende brief indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds, en dit vóór het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin het “vonnis van faillietverklaring” werd uitgesproken. Nadat de aanvraag en de toekenningsvoorwaarden werden onderzocht, deelt het sociaal verzekeringsfonds zijn beslissing mee aan de aanvrager per aangetekend schrijven. In het geval van een positieve beslissing, zal het sociaal verzekeringsfonds de uitkering uiterlijk 90 dagen na de kennisgeving uitbetalen, ook al gebeurt de betaling over het algemeen in de eerstvolgende weken.

Let op!

Hoewel de zelfstandige meerdere malen aanspraak kan doen op dit mechanisme, kan de totale duur van de verzekering voor zijn ganse loopbaan niet meer dan 12 maanden bedragen!

Meer informatie hier

Laat een reactie achter